Irányítók-wiki
Advertisement

Ceruza.jpgEz a szócikk erősen hiányos. Segíts az Irányítók-wikinek a bővítéssel.

A Zsidók (héberül Yehudim) egy nehezen körülhatárolható etnikai, nemzeti (identitásbeli), vallási, kulturális és (főleg régebben) nyelvi alapon szerveződő embercsoport.

A zsidóságon belüli főbb etnikai csoportok:

  • Askenázik (Ashkenazim)
  • Szefárd zsidók (Sephardim)
  • Mizrahi zsidók

Ezeken felül tucatnyi kisebb és mára nagyobb részt kihalt/beolvadt etnikai csoport létezik/létezett (Teimanim, Italkin, Cochin zsidók és zsidó identitású cigányok, stb.)

A zsidók önmagukat általában héber néptől származtatják és ennélfogva a sémita embertípushoz sorolják, ám a világon élő zsidók mintegy 70%-a valójában fehér ember. (Bővebben lásd: Askenázik)

A zsidóság hagyományosan matrilineális alapon öröklődik, vagyis egy ember akkor számít zsidónak, ha szülőanyja zsidó nő volt. Ez természetesen egy tautologikus meghatározás, tehát nem ad megbízható alapot egy személy zsidó mivoltának megállapítására - a zsidó identitást általában részben a szülői, közösségi nevelés, részben a saját választás eredményezi, ahogy más nemzetek esetében is.

Történetük[]

Az Askenázik[]

Az "Úr Isten" és a Választott Nép[]

A zsidók "nem emberek" - a zsidóság, mint külön faj a talmudisták és a nácik szerint[]

A zsidók száma és számaránya[]

A világon jelenleg (2013) mintegy 14-15 millió zsidó (identitású) ember él, ebből kb. 6-6 millió Amerikai Egyesült Államokban és Izraelben. Magyarországon kb. 50 000 zsidó vallású és kb. 150-200 ezer zsidó identitású ember él.

Pontos adatot minden esetben nehéz megállapítani, részben a különböző és sokszor egymásnak ellentmondó definíciók miatt, részben azért, mert a zsidók hajlamosak származásukat, identitásukat, a társadalomban (és különösen annak egyes szegmenseiben!) számszerű jelenlétüket, arányukat rejteni.

"Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen." (1Móz 16,10)

A zsidók megszámlálásával kapcsolatban maga a zsidó hagyomány is ellentmondásos: A Tórában több ponton is héber/zsidó vezetők az izraeliták megszámlálását rendelik el és Mózes IV. könyvében erre az Úr Isten is parancsot ad Mózesnak, azonban a Krónika I. könyvében már a Sátán indítja fel Dávidot Izráel megszámlálására, és a Babiloni Talmud szerint bűnt követ el az, aki a zsidókat megszámlálja.

Izrael jelenleg az egyetlen állam a Földön, amelyben a zsidók alkotják a többségi társadalmat, egyébként arányuk jellemzően nem haladja meg a 2%-ot, még Amerikában sem, ahol a társadalomban egyértelműen vezető szerepet játszanak.

Nemcsak Amerikában, hanem más országokban (Magyarországon is) megfigyelhető, hogy a "kulcspozíciónak" számító társadalmi pozíciókban a zsidók jelentősen felülreprezentáltak, különösen a politika, a jog, a pénzvilág és a média területén. A közéletben szerephez jutó zsidók jelentős része saját identitását és nemzetének felülreprezentáltságát próbálja leplezni, triviális színben feltüntetni vagy egyenesen letagadni, illetve az "aránytalan képviselet" jelenségét szóvá tevő nemzsidó embereket zsidóellenes, "antiszemita" színben feltüntetni.

Az "aránytalan képviselet" magyarázatára zsidók és nemzsidók sokféle magyarázattal igyekeztek előállni az elmúlt egy-másfél évszázadban, ezek általában a következő csoportokba sorolhatók: (jelen helyt nem próbáljuk egyiket sem igazolni vagy cáfolni!)

  • Isteni közbenjárás, felhatalmazás, kiválasztottság
  • Magasabb rendű képességek és kulturális háttér (a zsidók átlag IQ-ja 115 körül van, 85%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a zsidó vallás és kultúra az egyik legősibb a világon, stb.)
  • A zsidók közötti összefogás, összetartás, szolidaritás, nepotizmus (Havrosz)
  • Rámenősség, gátlástalanság, a nemzsidók lenézése, a többségi társadalom erkölcsi gátjainak mellőzése, élősködő hajlam
  • Zsidó összeesküvés, szervezett bűnözés, a zsidók és szabadkőművesek, illetve a zsidók és cionisták összemosása

Zsidóellenesség, zsidóüldözések[]

Advertisement